Gegevensbescherming

Privacybeleid

1. Gegevensbescherming in het kort

Algemene opmerkingen

De volgende informatie geeft een eenvoudig overzicht van de manier waarop de persoonsgegevens van de gebruiker worden verwerkt wanneer hij onze website bezoekt. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee de gebruiker kan worden geïdentificeerd. Voor meer details over gegevensbescherming verwijzen wij naar het onderstaande privacybeleid.

Verzamelen van gegevens op de website

Wie is verwerkingsverantwoordelijke van deze website?

De persoonsgegevens worden verwerkt door de websitebeheerder, wiens contactgegevens worden vermeld in de rubriek "Opmerking over de verwerkingsverantwoordelijke" van dit privacybeleid.

Hoe verzamelen wij de gegevens van de gebruiker?

Wij verzamelen de gegevens die de gebruiker zelf verstrekt. Hieronder vallen ook de gegevens die de gebruiker bijvoorbeeld invult in een contactformulier.

Andere gegevens worden automatisch door onze computersystemen verzameld of nadat de gebruiker daarmee heeft ingestemd tijdens het bezoek van de website. Dit betreft voornamelijk technische gegevens (waaronder de browser, het besturingssysteem en tijdstip van bezoek van de website). Deze gegevens worden automatisch verzameld zodra de gebruiker de website opent.

Hoe gebruiken wij de gegevens van de gebruiker?

Een deel van de gegevens wordt verzameld voor de perfecte functionering van de website. Andere gegevens kunnen worden benut voor de analyse van het gebruik door de gebruiker.

Wat zijn de rechten van de gebruiker met betrekking tot zijn persoonsgegevens?

De gebruiker heeft te allen tijde het recht om kosteloos te worden geïnformeerd over de herkomst, de ontvangers en het gebruiksdoel van de opgeslagen persoonsgegevens. De gebruiker heeft ook het recht te vragen deze gegevens te corrigeren of te verwijderen. Indien de gebruiker toestemming heeft gegeven voor de verwerking van zijn persoonsgegevens, kan hij deze toestemming te allen tijde intrekken voor de toekomst. De gebruiker heeft ook het recht om in bepaalde omstandigheden de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te vragen.

Bovendien heeft hij het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit.

Hij kan hiervoor en voor verdere vragen over de gegevensbescherming te allen tijde contact opnemen met ons bedrijf.

Analyse-instrumenten en tools van derden

Wanneer de gebruiker onze website bezoekt, kan het surfgedrag worden onderworpen aan statistische analyse, hoofdzakelijk uitgevoerd door speciale programma's, die analyse-instrumenten worden genoemd.

Raadpleeg voor gedetailleerde informatie over deze programma's het onderstaande Privacybeleid.

2. Hosting en Content Delivery Networks (CDN)

Externe gastheer

De webhost van deze website is een externe provider. Persoonsgegevens die via de site worden verzameld, worden opgeslagen op de servers van de host. Dit omvat gegevens zoals IP-adressen, contactverzoeken, metadata en communicatiegegevens, contractuele gegevens, contactgegevens, namen, toegang tot de site en andere gegevens die via een website kunnen worden gegenereerd.

Ons bedrijf gebruikt een webhost voor de contractuele nakoming ten aanzien van potentiële of bestaande klanten (art. 6 c. 1, lid b, AVG) en op basis van zijn rechtmatig belang om een veilige, snelle en efficiënte online aanwezigheid te bieden die wordt beheerd door een gekwalificeerde dienstverlener (art. 6 c. 1(f) AVG).

De webhost verwerkt de persoonsgegevens van de gebruiker alleen voor zover dat nodig is om te voldoen aan zijn verplichtingen als dienstverlener, volgens de door ons verleende instructies met betrekking tot de gegevens in kwestie.

Ons bedrijf gebruikt de volgende webhost:
COM.POSiTUM Multimediaagentur, Fulda

3. Algemene opmerkingen en verplichte informatie

Gegevensbescherming

De websitebeheerders nemen de bescherming van de persoonsgegevens van de gebruiker zeer ernstig. Wij behandelen de persoonsgegevens van de gebruiker met de grootste vertrouwelijkheid overeenkomstig de toepasselijke regelgeving inzake gegevensbescherming en dit privacybeleid.

De website verzamelt gelijktijdig met het bezoek van de gebruiker zijn persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee de persoon van de gebruiker kan worden geïdentificeerd. In dit privacybeleid wordt verklaard welke gegevens worden verzameld en waarvoor ze worden gebruikt, alsmede de methoden en het doel van de verwerking.

Wij wijzen erop dat de gegevensoverdracht via het internet (bv. communicatie via e-mail) veiligheidsleemten kan vertonen. Een volledige bescherming van gegevens tegen toegang door derden is daarom niet mogelijk.

Opmerking over de verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke van deze website is:

Friedrich Krumme GmbH

Kleine Industriestraße 13

36251 Bad Hersfeld

Telefoon: (+49) 06621-959990

E-mail: info@krumme-gmbh.de

De verwerkingsverantwoordelijke is de natuurlijke of rechtspersoon die, alleen of samen met andere betrokkenen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens (waaronder namen, e-mailadressen, enz.) vaststelt.

Bewaartermijn

Tenzij anders vermeld in dit beleid, worden de persoonsgegevens van de gebruiker in het bedrijf bewaard totdat het gebruiksdoel van de verwerking niet langer geldt. Als de gebruiker een gerechtvaardigd verzoek indient om zijn gegevens te verwijderen of de toestemming voor de verwerking ervan intrekt, worden zijn persoonsgegevens verwijderd, tenzij er wettelijke redenen zijn om deze gegevens te bewaren (bv. archiveringstermijnen voor fiscale of commerciële doeleinden); in dat geval worden de gegevens verwijderd zodra de genoemde rechtsgronden niet meer bestaan.

Intrekking van de toestemming voor gegevensverwerking

Veel van de gegevensverwerkingsprocedures zijn alleen toegestaan mits uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker; deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De intrekking van de toestemming doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot de datum van intrekking heeft plaatsgevonden.

Recht om bezwaar aan te tekenen tegen gegevensverzameling in bepaalde omstandigheden en tegen direct marketing (Artikel 21 van de AVG)

IN GEVAL VAN GEGEVENSVERWERKING OVEREENKOMSTIG ART. 6 C. 1 LID E) OF F) VAN DE AVG, HEEFT DE GEBRUIKER TE ALLEN TIJDE HET RECHT ZICH TE VERZETTEN TEGEN DE GEGEVENSVERWERKING OM REDENEN DIE VERBAND HOUDEN MET ZIJNSPECIFIEKE SITUATIE; DIT GELDT OOK VOOR DE PROFILERING DIE IN DEZE BEPALINGEN IS OPGENOMEN. DE RECHTSGRONDSLAG VOOR DE VERWERKING WORDT GEVAL TOT GEVAL UITEENGEZET IN DIT PRIVACYBELEID. INDIEN DE GEBRUIKER BEZWAAR MAAKT, ZAL ONS BEDRIJF DE VERWERKING VAN ZIJN PERSOONSGEGEVENS STAKEN, TENZIJ ER GERECHTVAARDIGDE EN DWINGENDE REDENEN ZIJN DIE ZWAARDER WEGEN DAN ZIJN BELANGEN, RECHTEN EN VRIJHEDEN, OF ALS DE VERWERKING WORDT UITGEVOERD TEN BEHOEVE VAN HET DOEN GELDEN, UITOEFENEN OF VERDEDIGEN VAN JURIDISCHE CLAIMS (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 C. 1 VAN DE AVG).

ALS DE PERSOONSGEGEVENS VAN DE GEBRUIKER WORDEN VERWERKT MET HET OOG OP DIRECT MARKETING, HEEFT HIJTE ALLEN TIJDE HET RECHT BEZWAAR TE MAKEN TEGEN DE VERWERKING VAN DE PERSOONSGEGEVENS VOOR DAT DOEL; DIT GELDT OOK VOOR PROFILERING VOOR DIRECT MARKETING. INDIEN DE GEBRUIKER BEZWAAR MAAKT, ZULLEN ZIJN PERSOONSGEGEVENS NIET LANGER VOOR DAT DOEL WORDEN GEBRUIKT (BEZWAAR OP GROND VAN ART. 21 C. 2 VAN DE AVG).

Recht om klacht in te dienen bij de bevoegde toezichthoudende autoriteit

Bij inbreuken op de AVG heeft de gebruiker het recht een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit, en met name in de lidstaat waar de gebruiker gewoonlijk verblijft, werkt of op de plaats van de vermoedelijke inbreuk. Het recht op indiening van een klacht bestaat onverminderd andere administratieve of gerechtelijke beroepen.

Recht op overdraagbaarheid van gegevens

De gebruiker heeft het recht om te verzoeken dat de gegevens die door ons bedrijf worden verwerkt op basis van de verleende toestemming of met het oog op contractuele nakoming, aan de gebruiker zelf of aan derden worden geleverd in een gangbaar machineleesbaar formaat. Als de gebruiker daarom verzoekt, vindt de directe gegevensoverdracht aan een andere verwerkingsverantwoordelijke enkel plaats als dit technisch haalbaar is.

SSL of TLS-versleuteling

Om veiligheidsredenen en ter bescherming van de overdracht van vertrouwelijke gegevens, met inbegrip van bestellingen en verzoeken die door de gebruiker worden gezonden naar ons bedrijf in hoedanigheid van websitebeheerder, maakt deze site gebruik van SSL- of TLS-versleuteling. De versleutelde verbinding is herkenbaar aan het hangslot dat in de bovenste balk verschijnt wanneer de browser overschakelt van "http://" naar "https://".

Zodra SSL- of TLS-versleuteling is geactiveerd, kunnen de naar ons verzonden gegevens niet door derden worden gelezen.

Informatie opvragen, verwijderen en corrigeren van gegevens

De gebruiker heeft overeenkomstig de geldende wettelijke voorschriften te allen tijde het recht kosteloos informatie te ontvangen over de opgeslagen persoonsgegevens, de herkomst en ontvangers, het doel van de verwerking, en heeft ook het recht te verzoeken om de gegevens te corrigeren of te verwijderen. De gebruiker kan te allen tijde contact opnemen met ons bedrijf voor vragen over de gegevensbescherming.

Recht op beperking van de verwerking

Onder bepaalde omstandigheden heeft de gebruiker het recht te verzoeken om de verwerking van de persoonsgegevens te beperken. Hij kan hiervoor te allen tijde contact opnemen met ons bedrijf. Het recht op beperking van de verwerking geldt in de volgende gevallen:

- Indien de gebruiker de juistheid van de door ons opgeslagen persoonsgegevens betwist; in dat geval vergt de verificatie ervan tijd. Voor de volledige duur van de verificatie kan de gebruiker de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens vragen;

- indien de verwerking van persoonsgegevens onrechtmatig heeft plaatsgevonden/gebeurt, kan de gebruiker in plaats van de verwijdering ervan verzoeken om de gegevensverwerking te beperken;

- wanneer het bedrijf de persoonsgegevens van de gebruiker niet langer nodig heeft, en de gebruiker deze moet benutten om zijn rechten uit te oefenen, te doen gelden of te verdedigen in gerechtelijke procedures, dan heeft hij het recht om in plaats van verwijdering te vragen om beperking van de gegevensverwerking;

- indien de gebruiker overeenkomstig art. 21 c. 1 van de AVG bezwaar aantekent, is het noodzakelijk de belangen van de gebruiker en van ons bedrijf af te wegen. Zolang nog niet vaststaat wiens belangen prevaleren heeft de gebruiker het recht om de beperking van de gegevensverwerking te vragen.

Als de gebruiker de verwerking van zijn persoonsgegevens heeft beperkt, mogen dergelijke gegevens, los van hun opslag, enkel worden verwerkt met toestemming van de gebruiker zelf of om rechten te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen in gerechtelijke procedures, ter bescherming van de rechten van een derde natuurlijke of rechtspersoon of om redenen van algemeen belang van de Europese Unie of een Lid-Staat.

Bezwaar tegen verzending van reclameboodschappen per e-mail

Hierbij delen wij mee dat wij bezwaar maken tegen het gebruik van de contactgegevens van het bedrijf, die in overeenstemming met de wettelijke mededelingsplicht zijn gepubliceerd, voor het toezenden van ongevraagd reclame- en informatiemateriaal aan ons bedrijf. De websitebeheerders behouden zich uitdrukkelijk het recht voor juridische stappen te ondernemen in geval van ongevraagde toezending van reclame, zoals spam-mails.

4. Gegevensverzameling binnen de website

Cookies

Onze website maakt gebruik van cookies. Dit zijn kleine tekstbestanden die onschadelijk zijn voor het apparaat van de gebruiker. De cookies worden gedurende de sessieduur (sessiecookies) of permanent (permanente cookies) op het apparaat van de gebruiker opgeslagen. Sessiecookies worden automatisch verwijderd op het einde van de sessie, terwijl permanente cookies op het apparaat van de gebruiker opgeslagen blijven tot ze automatisch door de gebruiker of de browser worden verwijderd.

Wanneer de gebruiker de website bezoekt, kunnen ook cookies van externe bedrijven (cookies van derden) op het apparaat worden opgeslagen. Deze stellen de gebruiker of ons bedrijf in staat om diensten van derden aan te wenden (bv. cookies voor het beheer van betalingsdiensten).

Cookies hebben meerdere functies. Een groot deel zijn technisch noodzakelijk om het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken die anders niet beschikbaar zijn (inclusief de winkelwagenfunctie of de weergave van videofilmpjes). Andere cookies worden toegepast om het gebruikersgedrag te analyseren of om advertenties aan te bieden.

Cookies vereist voor de elektronische communicatieprocedure (noodzakelijke cookies) of voor het leveren van bepaalde door de gebruiker aangevraagde functies (functionele cookies, bv. de winkelwagenfunctie) of voor optimalisering van de website (bv. cookies voor identificatie van het soort gebruikers van de website), worden opgeslagen in overeenstemming met art. 6 c. 1 lid f) van de AVG, tenzij andere rechtsgrondslag wordt aangegeven. Het is in het rechtmatige belang van de websitebeheerder om cookies op te slaan om optimale en technisch excellente diensten te kunnen aanbieden. Wanneer de toestemming voor de opslag van cookies wordt gevraagd, gebeurt deze opslag uitsluitend volgens de door de gebruiker verleende toestemming (art. 6 c. 1 lid a) van AVG); deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

De gebruiker kan de browserinstellingen als volgt aanpassen: verkrijgen van informatie over de opslag van cookies geval per geval, toestaan van alleen bepaalde cookies, toestaan van cookies alleen in bepaalde gevallen of uitsluiting van alle cookies a priori, automatische verwijdering van cookies bij sluiting van browser. Als cookies worden uitgesloten, is het mogelijk dat de werking van de website wordt beperkt.

Indien cookies van derden of voor analysedoeleinden worden gebruikt, wordt de gebruiker hiervan in overeenstemming met dit privacybeleid over ingelicht en wordt zijn toestemming gevraagd.

Serverlogbestanden

De provider van de website verzamelt en bewaart automatisch informatie in specifieke bestanden, de zogenaamde serverlogs, die de browser van de gebruiker automatisch doorstuurt naar de site. Het betreft de volgende informatie:

- browsertype en -versie, besturingssysteem, URL van de betreffende persoon;

- hostnaam van de computer die toegang heeft;

- tijdstip van het serververzoek;

- IP-adres.

Bovenstaande gegevens worden niet gecombineerd met gegevens uit andere bronnen.

De gegevensverzameling vindt plaats overeenkomstig artikel 6 c. 1 lid f) van de AVG. Het is in het rechtmatige belang van de websitebeheerder om optimale en technisch excellente webpagina's te presenteren. Dit vereist de inzameling van serverlogbestanden.

Contactformulier

Als de gebruiker contact opneemt met ons bedrijf via het daarvoor bestemde formulier, worden de betreffende gegevens, met inbegrip van de verstrekte contactgegevens, opgeslagen met het oog op de verwerking van de aanvraag en eventuele latere communicatie daarover Deze gegevens worden alleen doorgegeven mits toestemming van de gebruiker.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van art. 6 c. 1 lid b) van de AVG, voor zover de aanvraag van de gebruiker verband houdt met een contractuele nakoming of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking rechtmatig gebaseerd op ons legitieme belang bij de efficiënte verwerking van de aan ons verzonden aanvragen (Art. 6 c. 1 lid f) van de AVG) of de toestemming van de gebruiker (Art. 6 c. 1 lid a) van de AVG) naar aanleiding van een aanvraag.

De door de gebruiker in het contactformulier ingevoerde gegevens blijven in het bedrijf opgeslagen tot elk verzoek tot verwijdering door de gebruiker, totdat de toestemming voor verwerking wordt ingetrokken of totdat het doel waarvoor de gegevens werden opgeslagen niet langer meer bestaat (bv. zodra het verzoek is verwerkt). Eventuele dwingende wettelijke bepalingen blijven geldig, in het bijzonder de daarin bepaalde voorwaarden en opslagtermijnen.

Aanvraag per e-mail, telefoon of fax

Als de gebruiker contact opneemt met ons bedrijf per e-mail, telefoon of fax, wordt zijn aanvraag met daarin vermelde persoonsgegevens (naam, beschrijving verzoek) opgeslagen en verwerkt door ons. Deze gegevens worden alleen doorgegeven mits toestemming van de gebruiker.

De gegevensverwerking vindt plaats op basis van art. 6 c. 1 lid b) van de AVG, voor zover de aanvraag van de gebruiker verband houdt met een contractuele nakoming of noodzakelijk is voor de uitvoering van precontractuele maatregelen. In alle andere gevallen is de verwerking rechtmatig gebaseerd op ons legitieme belang bij de efficiënte verwerking van de aan ons verzonden aanvragen (Art. 6 c. 1 lid f) van de AVG) of de toestemming van de gebruiker (Art. 6 c. 1 lid a) van de AVG) naar aanleiding van een aanvraag.

De door de gebruiker in het contactverzoek ingevoerde gegevens blijven in het bedrijf opgeslagen tot elk verzoek tot verwijdering door de gebruiker, totdat de toestemming voor de verwerking wordt ingetrokken of totdat het doel waarvoor de gegevens waren opgeslagen niet langer meer bestaat (bv. zodra het verzoek is verwerkt). Eventuele dwingende wettelijke bepalingen blijven geldig, in het bijzonder de daarin bepaalde voorwaarden en opslagtermijnen.

5. Nieuwsbrief

Gegevens voor de nieuwsbrief

Als de gebruiker zich wil abonneren op de in de website aangeboden nieuwsbrief, is naast een e-mailadres ook bijkomende informatie vereist om de eigenaar van het e-mailadres en zijn instemming voor de ontvangst van de nieuwsbrief te verifiëren. In dit verband worden geen andere gegevens ingezameld. Mocht dit toch het geval zijn, dan gebeurt de inzameling enkel op vrijwillige basis. Wij gebruiken deze gegevens uitsluitend voor het leveren van de gevraagde informatie; deze gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

De verwerking van de gegevens ingevoerd in het inschrijfformulier voor de nieuwsbrief vindt uitsluitend plaats wanneer hiervoor toestemming wordt gegeven (Art. 6 c. 1 lid a) van de AVG). De gebruiker heeft te allen tijde het recht om de gegeven toestemming inzake opslag van gegevens, e-mailadressen en gebruik daarvan voor verzending van nieuwsbrieven in te trekken, onder meer via de specifieke link "uitschrijven" vermeld in de nieuwsbrief zelf. Een eventuele intrekking doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de gegevensverwerking die tot op dat moment heeft plaatsgevonden.

De door de gebruiker ten behoeve van de nieuwsbrief verstrekte gegevens worden opgeslagen en gearchiveerd binnen het bedrijf of bij de nieuwsbriefbeheerder; na opzegging van de nieuwsbrief of zodra het doel van de opslag is vervallen, worden de gegevens uit de mailinglijst gewist. Wij behouden ons het recht voor adressen van de mailinglijst te verwijderen of te blokkeren, naar ons eigen goeddunken en op basis van ons rechtmatig belang overeenkomstig Art. 6 c. 1 lid f) van de AVG.

Zodra de gebruiker zich heeft uitgeschreven van de mailinglijst, komt zijn e-mailadres, dat in het bedrijf of bij de nieuwsbriefbeheerder is opgeslagen, op een zwarte lijst om toekomstige mailings te voorkomen. De gegevens op de zwarte lijst zullen enkel worden gebruikt voor het beschreven doeleinde en zullen niet worden gecombineerd met andere gegevens waarover we beschikken. Het is in belang van de gebruiker en van het bedrijf om te voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake verzending van nieuwsbrieven (gerechtvaardigde belangen volgens Art. 6 c. 1 lid f) van de AVG). De opslag op de zwarte lijst is voor onbepaalde tijdsduur. De gebruiker heeft het recht bezwaar te maken tegen de gegevensopslag, indien zijn belangen zwaarder wegen dan het rechtmatig belang voor gegevensopslag van het bedrijf.

Bron: e-recht24.de